Domů » Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

I. Správce osobních

1.1. Správcem osobních údajů Jan Vrba, IČ: 07909527, se sídlem Nádražní 2680/54, 702 00, Ostrava, Česká republika (dále jen “správce”), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona š. 110/2019 SB. O zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 27. Dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “nařízení GDPR”). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://webbo.cz (dále jen “internetové stránky”).

1.4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informování o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tytp zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

II. Zpracovávané údaje

1 .Nemáte povinnost osobní údaje Správci poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Správce mohl uzavřít smlouvu, resp. poskytnout jinou službu. Správce vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Správce (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem. 

2. Správce zpracovává vaše následující osobní údaje:

2.2.1. pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva

 •  Jméno a příjmení
 •  Adresu
 •  E-mailovou adresu
 •  Telefon
 •  Bankovní spojení
 •  IČ a DIČ (u podnikající FO)
 •  Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 •  Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany

2.2.2. pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Správce, tj. neuzavřeli jste se Správce žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Správce pouze registrovali

 •  Jméno a příjmení
 •  E-mailovou adresu
 •  Telefonní číslo
 •  Adresu provozovny
 •  IČ a DIČ (u podnikající FO)

2.2.3. pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi

 •  Jméno a příjmení
 •  E-mailovou adresu
 •  Telefonní číslo
 •  Adresu provozovny
 •  IČ a DIČ (u podnikající FO)

2.3. Zpracovávané osobní údaje získá Správce buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, poptávky nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, webové katalogy firem apod.)

2.4. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.5. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

III. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1. Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů.

3.1.1. povolení cookies lište na internetové stránce

3.1.2. souhlas při odeslání jakéhokoliv kontaktního formuláře z internetových stránek

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních důvodů

4.1. Osobní údaje je nutné zpracovat:

4.1.1. pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva – za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací.

Zákonným důvodem zpracování je tedy:

 •  splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 •  splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR),
 •  oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR), tj. zejména přímý marketing, kdy vaše osobní údaje Správce zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, informování o aktuálních IT trendech a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.),
 •  udělení souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) např. pro případ zasílání obchodních sdělení, které nespadají do přímého marketingu, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky zboží nebo služeb třetích osob.

4.1.2. pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Správce, tj. neuzavřeli jste se Správce žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Správce pouze registrovali, je zákonným důvodem zpracování udělení vašeho souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Správce apod.

4.1.3. pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi, je zákonným důvodem zpracování splnění (před)smluvní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

V. Doba uložení osobních údajů

5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu:

5.1.1 v případě uzavření smlouvy budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu nebo zboží; máte však kdykoli právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,

5.1.2. v případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů,

5.1.3. v případě, kdy jste pouze vyplnili kontaktní formulář, nedošlo-li k následnému uzavření smlouvy, po dobu 3 let, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracování.

5.2. Nesouhlas (námitku) se zpracováním vašich osobních údajů můžete zaslat Správce písemně na adresu Správce či e-mailem na adresu info@ajemstore.cz

VI. Práva subjektu údajů

6.1.  Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

6.1.1. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

6.1.2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, kterou jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat dočasně omezit výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

6.1.3. právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správce je v rozporu s právními předpisy;

6.1.4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

6.1.5. právo na přenositelnost údajů tj. Právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR.

6.1.6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

6.1.7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správce souhlas se zpracováním osobních údajů.